Alicia Gil Mataix
Fine Artist

 

HUMANTHISTLE

The Humanthistle project is a personification of the strong plant, which survives under extreme conditions protected by thorns. The images are difuus and get a fairytale effect thanks to the use of walnut ink and crayons with soft earth colours.

The last works are printed on wood and covered with Epoxi resin. This is  working like a mirrow wehere you see yourself as the thistle you may are..


MENSELIJKEDISTEL

Het Menselijke distel project: verpersoonlijking van de sterke plant, die overleeft onder extreme condities door doorns beschermd. De afbeeldingen zijn diffuus en krijgen een sprookjes effect mede door het gebruik van walnootinkt en krijtjes met zachte aarde kleuren.

De laatste werken zijn gedrukt op hout en bedekt met epoxyhars. Dit wekt als een spiegel waarin je jezelf ziet als de distel die je misschien bent.THISTLES

While working in the project "Roads"I noticed that the thistle one of the living being what more often come back on the road. The thistle is able to grow in places where other weaker plants forgiven, it is also protected by a thick cover of thorns and spiky leaves.
Thistles are considered weeds but they are eaten in difficult times as valuable food.
The thistle is strong and full of contradictions.
It is indispensable in the walks through the open fields in the summer when I was little.


DISTELS

Ik heb gemerkt dat de distel een van de levend wezen dat terugkeert op de wegen is. De distel is in staat om te groeien op plaatsen waar andere zwakkere planten vergeven, is het ook beschermd door een dikke cover van doornen en stekelige bladeren. 
Distels worden als onkruid gezien maar in moeilijke tijden worden als waardevol voedsel gegeten.
De distel is sterk en vol tegenstellingen.
Het is onmisbaar in de wandelingen door de open velden in de zomer toen ik klein was.

ROADS

Roads are usual theme. Roads are full of symbolism. They symbolize the course of life. They show us where we are and where we go.

Sometimes they are infinite and full of twists. Sometimes the roads show a bleak and desolate landscape. The landscape is empty and uninhabited in suburban or industrial area. Many of the roads lead to the sea. The sea is the place where all roads are surrounded. Peace, joy, mystery and tragedy are nouns that I associate with the sea.


WEGEN

Wegen zijn vol van symboliek. Ze symboliseren de levensloop. Ze tonen ons waar we zijn en waar we naartoe gaan.

Soms zijn ze oneindig en vol kronkelingen. Soms laten de wegen een desolaat en verlaten landschap zien. Het landschap is leeg en onbewoond in een buitenwijk of industrieel gebied.

Veel van de wegen leiden ook naar de zee. De zee is de plek waar alle wegen worden omsingeld. Rust, plezier, mysterie en tragedie zijn onder andere substantieven die ik met de zee associeer.


Roads little format 

Experiment with materials and techniques like walnut stain, washed and encaustic.

Wegen kleine format

Experimenteren met materialen en technieken zoals walnoottinten , gewassen en encaustic.

 

 


 LA NOSTRA COSA

"La Cosa Nostra" is a project that arose from the question why at idyllic places crimes can happen. This idea is derived from the thought of what beauty means. An essential idea in the art.

If we desire to live in a beautiful area and want to enjoy our senses, how is it possible that those beautiful places are scenarios of bad behavior.

In these areas are ordinary objects and people also potential dangers.
My idyllic place is the Mediterranean. That's why I chose images that were inspired by that environment.

The pine cones, fish, soccer, may be witnesses of crime and may also have played an active role.

LA NOSTRA COSA

“La Nostra Cosa”  is een project dat is ontstaan uit de vraag waarom op idyllische plekken misdrijven kunnen gebeuren. Deze gedachte is afgeleid van het denken in wat schoonheid betekent. Een in de kunst essentiële gedachte.

 Als we verlangen om in een mooie omgeving te wonen en onze zintuigen willen laten genieten, hoe is het dan mogelijk dat ook op die mooie plekken scenario's van slecht gedrag mogelijk zijn.

In die ruimtes zijn gewone voorwerpen en inwoners ook potentiële gevaren.Mijn idyllische plek is de Middellandse Zee. Daarom heb ik gekozen voor beelden die geïnspireerd zijn op die omgeving.

De dennenappels, vis, voetbal, zijn mogelijk getuigen van misdrijf en kunnen ook een  actieve rol hebben gespeeld.

     ABSTRACT

Transparencies and textures used to create a dynamic space

Transparantie en textuur worden gebruikt om een dynamische ruimte te creëren